top of page

Jaaroverzicht 2012

In 2012 werden in Senegal geen projecten uitgevoerd.

 

Gewacht werd op de benoeming van de nieuwe directeur voor het CFP Sindian. Na de grote vakantie zijn leerlingen van Dendron College gestart met het uitwisselingsproject: computernetwerk voor CFP Sindian. De materialen hiervoor werden aangeschaft. Ook werd een container gekocht en beladen en eind december op transport gezet voor het uitwisselingsproject dat begin februari 2013 uitgevoerd wordt. Niet alleen CEM maar ook CFP zal dan over een up-to-date netwerk voor leerlingen beschikken.

 

In november van dit jaar legden de bestuursleden G. van Eck en H.Scheres een werkbezoek af. De beide laatste bouwprojecten werden opgeleverd evenals het boekenproject. Verder bereidden zij de uitwisseling van februari 2013 voor, waaronder invoer en transport van de container.

 

T.a.v. donaties.

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouw Opleidings Centrum en Haegens Bouw, doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

 

Financieel overzicht 2012

 

 

Saldo 2011/Banksaldi per 01-01-2012;  €11.719,48

 

Inkomsten:

Donaties t.b.v. SOTOS organisatie                   712,08

Donaties projecten                                       17.291,56

Donaties CEM fase 2                                    10.000,00

Sponsorloop Dendron                                    3.400,56

Inkomsten kosten uitwisseling                     2.100,00

———— +

Totaal inkomsten en saldi uit 2011;         €45.223,68               

 

 

 

Uitgaven:

Werkbezoek   *                                               4.533,83

Algemene kosten / drukwerk etc.                  503,83

Bankkosten                                                       125,71

Bouw/inrichting CEM fase 2                         6.500,00

Onderhoud gebouwen                                   3.438,00

Aanschaf container                                       1.839,30

Projectkosten CFP in NL                               1.415,72

Computer/uitwisselingsproject                   9.570,41

Reiskosten donateurs 2013 **                     1.211,17

Reiskosten uitwisseling 2013                      3.633,50

Kosten Sane, budget Senegal                      1.200,00

———— +

Totaal uitgaven                                         €32.771,47

 

Banksaldi per 31-12-2012;                     €12.452,21

 

* € 2.422,33 vooruitbetaald voor bezoek febr 2013

** € 1.211,17 terug te ontvangen in 2013

 

 

Het batig saldo over 2012 staat grotendeels gereserveerd voor de in ontwikkeling te nemen projecten in 2013.

bottom of page