top of page

Jaaroverzicht 2011

In 2011 zij de twee grote projecten, uitbreiding van het Centre de Formation Professionel met een ‘atelier couture’  en een gebouw met drie leslokalen voor het CEM bouwkundig opgeleverd en bekostigt.

Ook is het project aanpassing waterput uitgevoerd. Het laatste

onderdeel van het CEM project, de leermiddelen zullen in het begin van 2012 worden

uitgevoerd.

 

In januari van dit jaar hebben de bestuursleden G. van Eck en P. Bijvoets in januari een werkbezoek af. De voortgang van de beide bouwprojecten werden gevolgd en gestuurd. Ook de wisseling van de directie en plannen voor de ontwikkeling van het onderwijs werden met de verantwoordelijke autoriteiten besproken.  In het financiële overzicht zijn de in 2011 opgenomen kosten van dit werkbezoek geringer omdat  € 1.200,– al vooruitbetaald is in 2010. I.v.m. de directiewissel is het computerproject uitgesteld tot 2012.

 

T.a.v. donaties.

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouw Opleidings Centrum en Haegens Bouw, doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

 

Financieel overzicht 2011

 

 

Saldo 2010/Banksaldi per 01-01-2011;  €34.462,41

 

Inkomsten:

Donaties  t.b.v. SOTOS organisatie                 900.00

Donaties projecten                                           800,00

Donaties CEM fase 2                                   10.000,00

Donaties team SOTOS / PMC                        2.033,61

————  +

Totaal inkomsten en saldi uit 2010;        €48.196,02               

 

 

 

Uitgaven:

Werkbezoek *                                                1.296,55

Kosten website/drukwerk                              446,25

Algemene kosten                                            357,64

Bankkosten                                                      275,43

Bouw/inrichting CEM fase 2                     14.111,83

Project waterput                                          2.828,89

Project Atelier Couture CFP                      15.959,95

Kosten Sane, budget  Senegal                   1.200,00

———— +

Totaal uitgaven                                        €36.476,54

 

Banksaldi per 31-12-2011;                    €11.719,48

 

* € 1.200 vooruitbetaald in 2010

 

Het batig saldo over 2011 staat grotendeels gereserveerd voor de in ontwikkeling zijnde projecten:

  • Inrichting atelier couture

  • Project leerlingen Dendron: systeem informatica voor CFP-Sindian

bottom of page