top of page

Jaaroverzicht 2007

In 2007 zijn geen bouwprojecten uitgevoerd.

Ter controle en voorbereiding op vervolgprojecten zijn door de heren Van Eck en Bijvoets twee werkbezoeken afgelegd: van 9 t/m 17 februari en van 7 tot en met 14 december. In februari werd de planning van de bouw van een school met middelen van verkochte auto’s van deelnemers van de Amsterdam Dakar Challenge in Gambia afgelast.

 

In overleg met de Jameh Foundation for Peace werd besloten met deze middelen de herbouw van een kleuterschool in Busura in Gambia te financieren. Gezien het feit dat deze middelen op een Gambiaanse bankrekening staan worden deze niet opgenomen in het jaaroverzicht van SOTOS.

 

Onderhandelingen met  aannemer  SAMB van CADES bouw werden gevoerd. Het project van de bouw van een lesgebouw met twee leslokalen met computernetwerk en kantoor voor het CEM Sindian

( project CEM fase 1) en de uitbreiding van het CFP met een praktijklokaal werden aanbesteed. De financiering van het CEM project gebeurt vanuit de middelen die de deelnemers aan de Amsterdam-Dakar Challenge met Nederlandse sponsorgelden hebben bijeengebracht en gedoneerd aan SOTOS. Beide projecten worden in 2008 opgestart.

T.a.v. donaties.

Uitgangspunt is dat donaties voor 100% worden ingezet voor de realisering van de projecten. Enkele donateurs, waaronder Bouw Opleidings Centrum en Haegens Bouw, doneren specifiek aan de SOTOS werkorganisatie. De algemene kosten en ook kosten voor werkbezoeken worden zoveel mogelijk uit deze donaties gedekt. De kosten voor de werkbezoeken worden daarom altijd apart vermeld van de projectkosten.

Financieel overzicht 2007

Saldo 2006/Banksaldi per 01-01-2007;  15.385,27

Inkomsten:

Donaties  t.b.v. SOTOS organisatie              3.295,00

Donaties projecten                                        4.446,99

Donaties deeln A’dam-Dakar                     32.659,04

————  +

Totaal inkomsten en saldo uit 2006;       55.786,30

 

 

 

Uitgaven:

Werkbezoek december 2007                      3.684.78

Kosten website                                                499,80

Algemene kosten                                            222,47

Bankkosten                                                       88,29

Onderhoud gebouw CFP Sindian                  500,00

Drukwerk reclame                                         202,30

———— +

Totaal uitgaven                                         5.197,64

 

Banksaldi per 31-12-2007;                   50.588,66

 

 

Het batig saldo over 2007 staat grotendeels gereserveerd voor de bouw van het project CEM fase 1 en uitbreiding CFP Sindian.

bottom of page